hero-press overview share print facebook linkedin twitter

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Užíváním těchto stránek souhlasíte s těmito podmínkami.

Jestliže s následujícími podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tento webový server.

Společnost HERO CZECH s.r.o., provozovatel webového serveru hero.cz, vám dává oprávnění prohlížet a stahovat materiály z tohoto webového serveru výhradně pro vaše osobní nekomerční použití a za předpokladu, že všechny doložky týkající se autorských a jiných vlastnických práv, které jsou součástí původních materiálů, zachováte ve všech kopiích těchto materiálů. Materiály, které se nalézají na tomto webovém serveru, nesmíte v žádném případě upravovat, reprodukovat nebo veřejně vystavovat, předvádět či šířit nebo jinak užívat pro jakýkoliv veřejný či komerční účel. Jakékoliv užívání těchto materiálů na jakémkoliv jiném webovém serveru či v jiném síťovém prostředí pro jakékoliv účely je zakázáno. Materiály na tomto webovém serveru jsou chráněny autorským právem a jakékoliv jejich neoprávněné užití může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a jiných zákonů. Jestliže porušíte kteroukoliv z těchto podmínek, vaše oprávnění užívat tento webový server je automaticky ukončeno a vy musíte ihned zničit veškeré materiály, které jste si stáhli nebo vytiskli.

Materiály (včetně veškerého softwaru) a služby poskytované na tomto webovém serveru jsou poskytovány "tak, jak jsou", tzn. bez záruk jakéhokoliv druhu, včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel či neporušování duševního vlastnictví. Závazky společnosti HERO CZECH s.r.o. týkající se poskytovaných služeb jsou určeny výhradně smlouvami, na základě kterých jsou poskytovány. Společnost HERO CZECH s.r.o. dále neručí za správnost a úplnost materiálů, softwaru a služeb na tomto webovém serveru. HERO CZECH s.r.o. může kdykoliv a bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech na tomto webovém serveru nebo změny služeb a cen v těchto materiálech popsaných. Materiály a služby na tomto webovém serveru nemusejí být aktuální a společnost HERO CZECH s.r.o. se nezavazuje, že bude materiály a služby na tomto webovém serveru aktualizovat.

Společnost HERO CZECH s.r.o., její dodavatelé ani jiné třetí strany zmíněné na tomto webovém serveru nebudou v žádném případě odpovídat za žádné škody jakéhokoliv druhu (včetně, ale bez omezení, těch škod, které jsou důsledkem ušlých zisků, ztráty dat nebo přerušení obchodů) způsobené užíváním, neschopností užívat nebo na základě výsledků užívání tohoto webového serveru, jakéhokoliv serveru, na který tento server odkazuje, nebo materiálů a informací obsažených na kterémkoliv nebo na všech webových serverech, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu nebo jakýchkoliv právních teorií a bez ohledu na to, zda společnost HERO CZECH s.r.o. byla nebo nebyla na možnost vzniku takovýchto škod upozorněna. Jestliže užívání materiálů, informací, či služeb z tohoto webového serveru bude mít za následek nutnost údržby, seřízení nebo opravy zařízení či dat, ponesete veškeré náklady s tím spojené.

Společnost HERO CZECH s.r.o. od vás prostřednictvím tohoto webového serveru nechce přijímat důvěrné ani chráněné informace. Jakékoliv materiály, informace nebo jiná sdělení, která přenesete nebo zašlete na tento webový server, nebudou považovány za důvěrné ani za chráněné. Společnost HERO CZECH s.r.o. nebude mít k takovým sdělením žádné závazky. Společnost HERO CZECH s.r.o. a osoby jí pověřené budou smět kopírovat, zveřejňovat, šířit a jinak používat všechna taková sdělení, vyobrazení, zvuky, texty a jiné součásti pro jakékoliv komerční či nekomerční účely.

Společnost HERO CZECH s.r.o. bude v zájmu udržení požadovaných kvalitativních parametrů tohoto webového serveru a poskytovaných služeb a v souvislosti s technologickou povahou provozu sítě Internet monitoroval provoz svých DNS, webových, databázových a poštovních serverů včetně IP adres počítačů kontaktujících pomocí celosvětové počítačové sítě Internet tyto servery a dále bude tyto informace archivovat a vyhodnocovat, zejména z důvodů technického zabezpečení provozu tohoto webového serveru a rozšiřování jeho služeb dle jejich skutečného využití.

Tento webový server zasílá na osobní počítače uživatelů tohoto webového serveru soubory cookie (pokud uživatel přijímání těchto souborů povolil ve svém prohlížeči internetových stránek), nebo tyto soubory z těchto počítačů čte, jestliže uživatel tento webový server již někdy v minulosti navštívil. Jedním z důvodů využití souborů cookie je pomoc při shromažďování statistických údajů o návštěvnosti tohoto webového serveru podle výše uvedeného popisu. Tyto informace nikdy nejsou spojeny s osobními údaji.

Přijímání souborů cookie z tohoto webového serveru lze zakázat přímo ve vašem prohlížeči internetových stránek takto:
Microsoft® Internet Explorer®: support.microsoft.com/gp/cookies/cs.

Můžete vytvářet odkazy na tento webový server z jiných webových serverů, musíte však dodržet následující podmínky:

1.    odkazy mohou odkazovat na obsah tohoto webového serveru, avšak nesmí jej replikovat
2.    odkazy by neměly vytvářet zdání prostředí prohlížeče či okraje okolo obsahů tohoto webového serveru
3.    neměly by naznačovat, že společnost HERO CZECH s.r.o. schvaluje dané stránky či produkty
4.    neměly by nesprávně prezentovat vztah ke společnosti HERO CZECH s.r.o.
5.    neměly by prezentovat nepravdivé informace o službách společnosti HERO CZECH s.r.o.
6.    neměly by obsahovat obsah, který by mohl být vykládán jako nechutný, urážlivý nebo kontroverzní
7.    měly by obsahovat obsah vhodný pro všechny věkové skupiny.
Zde uvedené produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo servisními známkami příslušných vlastníků.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Je v zájmu společnosti HERO CZECH s.r.o. chránit vaše soukromí. Dříve než prostřednictvím tohoto webu poskytnete jakákoli osobní data, přečtěte si prosím následující informace.

Poskytnutím osobních údajů vyslovuje poskytovatel - subjekt údajů - souhlas se zpracováním těchto údajů správcem údajů - společností HERO CZECH s.r.o.

HERO CZECH s.r.o. zaručuje, že vaše osobní data nebudou předána ke zpracování třetí straně a budou zabezpečena proti přístupu neoprávněných osob. K vašim osobním údajům má v naší společnosti přístup omezený okruh pověřených osob.

S vašimi osobními údaji bude nakládáno pouze způsobem odpovídajícím příslušným ustanovením zák. č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně k těmto účelům:

zpracování statistických dat
archivnictví vedené na základě zákona
nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů
kontaktování subjektu za účelem nabídky spolupráce
kontaktování subjetku ve věci soutěže pořádané správcem údajů.
Společnost HERO CZECH s.r.o. je oprávněna poskytnout jakékoliv dostupné informace o vaší osobě orgánům činným v trestním řízení.